-Het Schaduw Effect- Chopra, Ford, Williamson

Het Schaduw Effect
Gebruik de kracht van je donkere kant

 

Auteur: Deepak Chopra, Debbie Ford en Marianne Williamson
Boekvorm: paperback
Pagina’s: 224
Uitgever: Servire
Uitgebracht: 2010
ISBN: 978.90.215.4845.6

 

 

Bespreking: “Onze schaduw is de persoon, die we liever niet willen zijn,” leert ons de beroemde Zwitserse psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung over het verborgen fenomeen, dat deel uit maakt van ons zelf en dat ons ik-persoonlijkheid beïnvloedt, zo niet verstoort. De schaduw wordt namelijk gevormd door duistere karaktertrekken dan wel minderwaardigheden, die de mens graag wil verbergen of onderdrukken. De schaduw vormt daarom een probleem, ze leidt immers tot conflicten tussen wie we zijn en wie we willen zijn. Het is dan ook beter om je bewust te worden van je schaduw en deze duistere aspecten van je eigen persoonlijkheid te aanvaarden. Dat is het begin van zelfkennis en dat gaat zeker niet zonder moeilijkheden. Immers, de schaduw is het minst complexe facet van de menselijke ziel, daarentegen is het leren omgaan met onze schaduw wel complex, want de schaduw biedt weerstand. Maar dat het mogelijk is om de schaduw om te zetten in kracht, toont het boek “Het Schaduw Effect” van uitgeverij Servire, waarin drie bekende experts aan het woord komen, namelijk Deepak Chopra, arts en schrijver op gebied van zingeving en spiritualiteit; Debbie Ford, psychologe en coach; en Marianne Williamson, auteur en docente op gebied van spiritualiteit en persoonlijkheid.

De boodschap van “Het Schaduw Effect” is helder. Net als dat de kosmos bestaat uit tegenstellingen, zo bestaat de mens ook uit een dualiteit, in hem leeft zowel de zondaar als de heilige. Behalve goede emoties, kent de mens ook emoties als angst, woede en gewelddadigheid, doch weinigen willen die ook accepteren als zijnde een deel van zichzelf. Daarom onderdrukken wij deze emoties of we projecteren onze zwakheden op een ander, die we vervolgens bekritiseren of als minderwaardig beschouwen. Pas wanneer de mens aanvaardt dat deze beide facetten belangrijk zijn, bereikt hij een heelheid. Maar het is een hele strijd om de schaduw te integreren in je persoonlijkheid, want iedere keer dat we slecht of minderwaardig denken over onszelf, geven we onze schaduw daarmee meer macht. Doch wanneer je in staat bent om je schaduw te aanvaarden, zal je leven verrijkt worden. Je ervaart een nieuwe kracht en het gevoel van mededogen ontwikkelt, ook naar onze medemensen toe. De schaduw werkt namelijk niet alleen op persoonlijk niveau, ze heeft ook op grotere schaal invloed, want ze maakt deel uit van het collectief onbewuste, het vat dat gevuld is met oerervaringen en mythen van de mensheid en dat we allemaal delen met elkaar. In “Het Schaduw Effect” leiden Chopra, Ford en Williamson ieder op hun beurt de lezer door de wereld van de schaduw heen, daarbij voortbordurend op de psychologie van Jung. In hun opzet om dit begrip voor een groot publiek te ontrafelen zijn de auteurs goed geslaagd.

In het eerst deel legt Deepak Chopra uit wat de schaduw precies is en wat de invloed is, die zij heeft op ons persoonlijke leven. Hij doet dit op de wijze, die hem als arts eigen is: eerst de diagnose, dan de remedie en uiteindelijk de prognose. Als remedie gebruikt hij een stappenplan wat impliceert dat je eerst stopt met projecteren. Dan probeer je de negatieve gevoelens onder ogen te zien om daarna deze gevoelens te integreren in je persoonlijkheid. De schaduw is hierbij ook je gids. De negatieve gevoelens hoeven namelijk niet per se negatief te zijn, zo kan angst ook juist een goede raadgever zijn. Uiteindelijk zal je zijn schaduw kunnen ontstijgen ofwel transcenderen. Je bent niet langer meer dualistisch, maar vormt een heelheid en conflicten zullen verdwijnen, nu je niet meer denkt in goed of slecht, zwart of wit.

In het tweede deel benadert Debbie Ford de werking van de schaduw meer vanuit haar praktijkervaring. Haar betoog is daardoor toegankelijker dan de meer theoretische uiteenzetting van Chopra. Ford stelt dat wij al vanaf onze jongste jaren aanpassen aan onze omgeving. We creëren een masker om te voldoen aan het beeld zoals een ander ons het liefst ziet. Het verdringen van pijnlijke en schaamtevolle ervaringen leiden tot verharding van onze emoties. De schaduw sluit ons af van ons ware zelf. Maar er is ook een lichtschaduw in ons aanwezig. De lichtschaduw bevat alle positieve eigenschappen, die we ook hebben weggestopt, maar we herkennen ze wel. Het zijn die verborgen talenten, die we in anderen bewonderen, maar zelf onbenut laten.

In het derde deel legt Marianne Williamson het verband tussen ziel en schaduw, ze bespreekt op eveneens ontvankelijke manier de liefde, die van belang is en die als goddelijke gezant met ons meereist. De liefde helpt ons de schaduw te overstijgen en als voorbeeld noemt ze bepaalde ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarbij mensen ineens beschikken over moed als ze in verzet gingen of in staat waren tot vergeving tegenover hun bewakers, wanneer ze gevangen zaten. Belangrijk bij het vervangen van de schaduw door de liefde is het ritueel van boetedoening.

“Het Schaduw Effect”wijst ons op een belangrijk aspect in onszelf, waarvan we zelf vaak niet door hebben hoe het ons leven verknoeit. Gelukkig is de schaduw eenvoudig herkenbaar, maar het vergt moed om deze gevoelens onder ogen te durven zien. Zonder het zetten van die stap zullen we echter nooit de vreugde van heelheid smaken, waardoor we deel kunnen gaan uitmaken van een grotere goddelijke missie. “Het Schaduw Effect” biedt ons hierin een goede en duidelijke handreiking, wat ook te verwachten valt van experts als Chopra, Ford en Williams met hun jarenlange ervaringen. Dat er hier en daar sprake is van herhaling mag hen vergeven worden.

Beoordeling: X X X X  Zeer goed.

Advertenties
%d bloggers liken dit: